Doel en taken

Doel van UGender

Het project UGender onderzocht of mannen en vrouwen dezelfde kansen krijgen aan de UGent.

In periode 2005-2006 werd de huidige man-vrouw situatie in kaart gebracht. De resultaten van een enquête in combinatie met de m/v statistieken en een screening van het personeelsbeleid geeft een gedegen en genuanceerd beeld van de m/v situatie aan de UGent. UGender resulteerde in beleidsadviezen en een actieplan, beide werden voorgelegd aan en besproken in de Raad van Bestuur. De uitvoering van het UGender actieplan is een van de taken van de nieuw opgerichte Cel Diversiteit en Gender aan de UGent.

 


Online enquête: een bevraging van alle personeelsleden

Op 24 augustus 2006 ontvingen alle medewerkers van de UGent een e-mail uitnodiging om een online enquête in te vullen. en stelden deze enquête op in nauwe samenwerking met het universitair bestuur en medewerkers uit verschillende faculteiten. Door middel van deze enquête kregen alle personeelsleden van de UGent de kans om hun persoonlijke loopbaansituatie aan de UGent toe te lichten. Het doel van deze vragenlijst was eventuele verschillen in de loopbanen van mannen en vrouwen in kaart te brengen, hiertoe peilden we naar allerlei aspecten van de universitaire loopbaan van wetenschappelijke medewerkers én administratieve en technische personeelsleden.

De respons was goed: 44% van alle aangeschreven personeelsleden vulde de enquête in. De resultaten van de survey "Loopbanen van Mannen en Vrouwen aan de UGent" kunnen hier gedownload worden.

 


 

Doorlichting van het personeelsbeleid

Het personeelsbeleid, meer bepaald de verlofregeling, werd in 2006 gescreend worden op genderverschillen. Er zijn verschillen in de verlofregeling afhankelijk van het statuut waarop men tewerkgesteld is. De verlofregeling voor het statutair ATP is het meest uitgebreid. Niet alle personeelsleden van de UGent kunnen vervangen worden tijdens hun zwangerschapsverlof, dit wordt als een groot probleem ervaren.

 Verzameling van m/v statistieken

In de eerste vergadering van de Kerngroep UGender werd beslist te starten met het verzamelen van alle relevante statistieken opgesplitst naar sekse als de eerste fase van de initiatie van het gelijkekansenbeleid aan de UGent.

We verzamelden statistieken over de m/v verhoudingen bij de studenten, behaalde doctoraatsdiploma's, wetenschappelijk personeel, de beslissingsorganen, de auteurs van wetenschappelijke publicaties aan de UGent. Deze genderstatistieken werden in het najaar 2005 in alle faculteiten gepresenteerd aan de leden van de faculteitsraden, tevens werden ze voorgelegd aan de leden van de Stuurgroep UGender. Op 16 februari 2006 wordt het "Statistisch rapport m/v Universiteit Gent" gepresenteerd aan de leden van het bestuurscollege van de UGent.

In de loop van 2006 werden tevens de m/v verhoudingen binnen het administratief en technisch personeel, en de kandidaatstelling en slaagkansen van mannen en vrouwen geanalyseerd.

 

Reacties op de inhoud: . Laatste wijziging 12/08/08 15:37:41
site Centrum voor Genderstudies Centrum voor Genderstudies
aanmelden